BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI

SEYAHAT KARTLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım

Amaç
Madde 1- Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Burulaş tarafından yürütülen, denetlenen ve organize edilen toplu taşıma araçlarında yolculuk yapan kişiler tarafından kullanılacak Toplu Taşıma Seyahat kartlarına ait esas ve usulleri belirlemek.

Kapsam
Madde 2- Toplu taşıma seyahat kartı hakkı verilme koşulları ile uygulama esasları bu yönetmelik hükümlerine göre düzenlenir.

Dayanak
Madde 3- Toplu taşıma seyahat kartları ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 4736 sayılı kanun ve eki Kararnameler ile yasal mevzuat.

Tanım
Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

Toplu Taşıma Araçları: Büyükşehir Belediyesi ve Burulaş tarafından yürütülen, denetlenen ve organize edilen toplu taşıma sistemindeki tüm araçları,


Toplu Taşıma Seyahat Kartları: Toplu taşıma araçlarında geçerli olacak indirimsiz, indirimli ve Ücretsiz kişiselleştirilmiş seyahat kartlarını,

Kişiselleştirilmiş Seyahat Kartı: İndirimli veya ücretsiz resimli seyahat kartını,

Abonman Kart : UKOME tarafından uygulamaya konulan, Abonman BursaKart Kullanım Yönergesi ile tanımı yapılan, belirli süreler için belirli biniş hakkı veren ve ücreti peşin olarak tahsil edilen kişiselleştirilmiş kartı,

Öğrenci: Örgün İlköğretim ve Lise öğrencilerini,  27 yaşını doldurmamış (28 yaşından gün almamış) ve SGK’da kaydı olmayan Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerini, YÖK kapsamındaki üniversitelerin 27 yaşını doldurmamış (28 yaşından gün almamış) öğrencilerini, YÖK kapsamındaki üniversitelerin 30 yaşını doldurmamış  (31 yaşından gün almamış) ve SGK’da kaydı olmayan Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerini,şehrimizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencileri, 27 yaşını doldurmamış (28 yaşından gün almamış) ve SGK’da kaydı olmayan Açık İlköğretim ve Lise öğrencilerini ve  3308 sayılı Kanun’un 11 nci maddesi gereği çıraklık okulları öğrencilerini ifade eder.

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Personeli: Örgün eğitim kurumlarında 657 sayılı yasaya göre görev yapan öğretmenler, sözleşmeli, ücretli öğretmenler ve resmi kurumların öğreticilerini kapsar. Kamu kurumları dışında kalan diğer kurumların usta öğreticileri bu haktan yararlanamaz.

Engelli: T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen Özürlüler Kimlik Kartı veya tam teşekküllü Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu ile %40 ve üstü özürlü olduğunu belgeleyen kişileri,

Engelli Refakatçi: Engelli Refakatçi kişiselleştirilmiş Bu-Kart, Tam Teşekküllü Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Raporu ile %50 ve üstü ağır özürlü olduğunu belgeleyen kişiler ile yaşı 20’ yi geçmeyen ve özür oranı %20 ile %40 arasında olup rehabilitasyon merkezinde eğitim ve öğrenimine devam eden engellilerin tek başlarına seyahat edemeyeceklerine dair tam Teşekküllü Sağlık Kuruluşlarından bu hususta rapor ibraz etmeleri halinde Refakatçisi ile birlikte kullanabileceği Kişiselleştirilmiş Ücretsiz taşıma kartını,

Yaşlı: 60 yaşını doldurmuş Bursa Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde ikamet eden yaşlıları,

Gazi,  Eşi, Anne ve Babası, Evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları,   Şehit Eşi, Anne ve Babası, Evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile SGK Kurumu Tarafından Maaş Bağlanan Milli Sporcular: 1005, 2330 ve 5774 sayılı kanunlar gereğince aylık bağlanan kişileri,

Basın Mensupları: Başbakanlık Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünce verilmiş Basın Kartı, 1 adet güncel fotoğrafınız ve kimliğiniz ile Seyahat Kartları Ofislerine başvurulması halinde ücretsiz geçiş sağlayacak seyahat kartı tanımlanmaktadır.    


Posta Dağıtıcıları: T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan postacı ve dağıtıcılarını,

Belediye Zabıtası: Belediye Zabıta kadrosunda görev yapan personeli,

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli: Emniyet Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde kadrolu ve fiilen görev yapmakta olan Bekçi, Polis, Komiser Muavini, Komiser, Baş komiser, Emniyet Müfettişi, Polis Müfettişi, Emniyet Amiri, Emniyet Müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensupları, Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde fiilen görev yapan Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki (Subay-astsubay ve Uzman Çavuşları) personeli ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde fiilen görev yapmakta olan subay, astsubay ve uzman çavuşları,

Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesizler: 2022 sayılı Kanun’a göre 65 yaşını doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişileri,

Harcırah: 6245 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen; Memuriyet mahalli dâhilinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satın alma memuru, tebliğ memuru, posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir ile gerekli vizeleri alınmış memur ve hizmetlileri.

Vize İşlemi: Kişiselleştirilmiş Bu Kartlarda şartlarının devam ettiğini belgeleyerek kullanımının uzatılmasını, ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları


Madde 5- TOPLU TAŞIMA SEYAHAT KARTLARINDAN YARARLANACAKLAR VE BAŞVURU KOŞULLARI

A) İndirimsiz (Tam) Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları

Madde 5 “B“, “C“ ve “D“ bentlerinde yer almayan kullanıcılar.

İndirimsiz seyahat kartı almak isteyen kişiler, seyahat kartı satış noktalarından kart bedelini ödeyerek alırlar.

B) İndirimli Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları

a)Öğrenci

İstenen Belgeler:

 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet güncel vesikalık fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı
 • Örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören ilk ve ortaöğretim öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol gereği elektronik ortamda alınan verilerden T.C. Kimlik Numarasının sorgulanması,
 •  Açık İlköğretim ve Lise öğrencileri,  Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol gereği elektronik ortamda alınan verilerden T.C. Kimlik Numarasının sorgulanması, SGK’da kaydı olmadığını gösterir belge
 • Üniversite ve Yüksek Okul öğrencileri için ilgili döneme ait,  son bir ay içinde

alınmış öğrenci belgesi,( Alınan öğrenci belgesinde öğrencilik durumunun aktif olması gerekmektedir.)

 • Mesleki Eğitim Merkezi, Olgunlaşma Enstitüsü ve telafi programlarının 27 yaşını

geçmeyen (28 yaşından gün almamış) öğrencileri ise son bir ay içerisinde almış oldukları öğrenci belgeleri ile 

başvurmaları gerekmektedir.    

 • Açık Öğretim Lisesi ve Açık İlköğretim okullarında 13. Dönemi dolduranlar ile

Anadolu Üniversitesinin iki yıllık bölümlerinde eğitim alanlar için 4 yılı, 4 yıllık

bölümlerinde eğitim alanlar için 7 yılı aşanlar ve beklemeli öğrenciler, resmi kurum dışında kalan kurs öğrencileri indirim hakkından yararlanamazlar.


b) Öğretmen

İstenen Belgeler:

 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet güncel vesikalık fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı.
 • Kamu ve Özel, örgün İlk ve orta öğretim okullarında görevli öğretmenler: MEB Protokolü gereği TC sorgulaması, (e-belediye sistemine dahil)
 • Üniversite ve Yüksek Okullardaki Akademik personel ( Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent,  Öğretim Elemanı, Araştırma Görevlisi, Okutman, Uzman Çevirici ve Eğitim Öğretim Planlamacısı)  için geçerli döneme ait görev yeri belgesi ve bandrollü kimlik kartı
 • Kamu Kurumlarında görev yapan Ücretli Öğretmen, Usta Öğretici, Sözleşmeli Öğretmenler için Görev Yeri Belgesi, Personel Hareket Onayı,

Tüm protokoller Burulaş tarafından yapılır ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlı tarafından sisteme atılır.

c)Yaşlı

İstenen Belgeler

 • Nüfus Cüzdanı
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet güncel vesikalık fotoğraf

d) Kurumsal Kartlar


İstenen Belgeler:

Kurumsal Kart Uygulama Yönergesi ile tanımlanmıştır.

Yukarıdaki belgeleri tamamlayan kişiler, Burulaş’a müracaat ederler.

C) Ücretsiz Seyahat Kartlarından Yararlanacaklar ve Başvuru Koşulları

a) Gazi, Eşi, Annesi ve Babası, Evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları, Şehit Eşi Anne ve Babası, evli olmayan ve 25 yaşını doldurmamış çocukları ile SGK Kurumu tarafından Maaş Bağlanan Milli Sporcular:

·         Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veya SGK Kurumu tarafından verilen kimlik kartı ile seyahat ederler.

Kişiselleştirilmiş kart talep edildiğinde İstenen Belgeler:

·         Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı veya SGK Kurumu tarafından verilen kimlik kartı fotokopisi

·         Nüfus Cüzdanı

·         Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet güncel vesikalık fotoğraf

b)Basın kartı sahipleri

·         Başbakanlık Basın ve Yayın Genel Müdürlüğünce verilmiş Basın Kartı, 1 adet güncel fotoğrafınız ve kimliğiniz ile Seyahat Kartları Ofislerine başvurulması halinde ücretsiz geçiş sağlayacak seyahat kartı tanımlanmaktadır.    

c)Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli

 • Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığınca verilmiş kimlik kartı ile seyahat ederler

Kişiselleştirilmiş kart talep edildiğinde İstenen Belgeler:

 • Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından verilmiş onay
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet güncel vesikalık fotoğraf

d)Belediye Zabıtası

·         Belediyeler tarafından verilmiş Zabıta Kimlik Kartı ile seyahat ederler

Kişiselleştirilmiş kart talep edildiğinde İstenen Belgeler:

·         Zabıta Daire Başkanlığı tarafından verilmiş onay

·         Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet güncel vesikalık fotoğraf

e)Posta Dağıtıcıları

1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü kadro ve pozisyonlarında bulunup, Büyükşehir Belediyeleri sınırları içeresinde dağıtıcı olarak görev yapanlara, belediye tarafından işletilen toplu taşıma araçları ile özel halk otobüslerinde ücretsiz yararlanmaları için anılan Genel Müdürlük tarafından verilen fotoğraflı kimlik kartı ile seyahat ederler.

Kişiselleştirilmiş kart talep edildiğinde İstenen Belgeler:

·         T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Bölge Müdürlüğü tarafından verilen onay

·         Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet güncel vesikalık fotoğraf

g)Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesizler

İstenen Belgeler:

·         İlgili Kaymakamlıklardan alınan onay yazıları veya PTT’den alınan en son muhtaç aylığına ait makbuz.

·         Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet güncel vesikalık fotoğraf

·         Nüfus cüzdanı

h) Engelliler, Engelli refakatçi

İstenen Belgeler:

·         Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış % 40 ve üzeri engelli olduğunu belgeleyen Sağlık kurulu raporu ve Engelli kimlik kartı

·         Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış % 50 ve üzeri ağır özürlü olduğunu belgeleyen Sağlık kurulu raporu (engelli refakatçi için)

·         Nüfus cüzdanı

·         Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet güncel vesikalık fotoğraf

 

D) Harcırah Kanununa Tabi Olanların Yararlanma ve Başvuru Koşulları

·         Personelin onaylı kadro listesi ve talep yazısı.

·        Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet güncel vesikalık fotoğraf            

Yukarıda belirtilen belgeler ile Burulaş’a müracaat ederek ücretsiz kişiselleştirilmiş seyahat kartı alırlar.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Toplu Taşıma Seyahat Kartlarının Veriliş Koşulları

MADDE 6- TOPLU TAŞIMA SEYAHAT KARTLARININ VERİLİŞ KOŞULLARI

Başvuru koşullarını taşıdığı, Burulaş tarafından onaylanan,  başvuru sahiplerinin talep ettiği toplu taşıma seyahat kartı bedellerinin tahsili ile kart verme formu doldurulduktan sonra resimli, isimli, seri numaralı, kurumunu veya veriliş nedenini içeren bilgileri taşıyan toplu taşıma seyahat kartı verilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Toplu Taşıma Seyahat Kartlarının Uygulama Koşulları


Madde 7- TOPLU TAŞIMA SEYAHAT KARTLARI UYGULAMA YÜRÜRLÜLÜK KOŞULLARI

a)Kartın Yenilenmesi

Herhangi bir sebeple yıpranmış,fotoğraf ve ad soyad  silinmiş, kullanım dışı kalmış toplu taşıma seyahat kartları için Burulaş’a başvurulduğunda eski kart en kısa sürede iptal edilerek kullanıma kapatılacaktır. Görevli kimlik tespiti yapamadığı taktirde kart'a alıkoyma hakkına sahiptir.Alıkonulan kartlar 1 iş günü sonrasında Seyahat kartları ofisinden kart yenileme bedeli alınarak teslim edilir. Başvuru koşulları yerine getirildiğinde ve kart bedeli ödendiğinde toplu taşıma seyahat kartı yenilenecektir.

Madde 7- b) Kartın kural dışı kullanılması

-Toplu taşıma araçlarında, indirimli veya ücretsiz seyahat edenler,kontrolorun veya sürücünün uyarısına gerek kalmadan kartı göstermek zorundadırlar.Toplu taşıma indirimli ve ücretsiz seyahat kartını göstermeyenler bu haktan yararlanamazlar.

-Bu yönetmelikte yer alan toplu taşıma indirimli ya da ücretsiz seyahat kartları,kart sahibi dışında üçüncü şahıslar tarafından kullanıldığında, ya da süresi dolduğu halde kullanıma devam edilmesi durumunda, adı geçen toplu taşıma seyahat kartı sürücü ya da kontrolor tarafından el konularak alınır ve doldurulan form ile beraber en geç beş iş günü içinde Burulaş'a teslim edilir.

-Abonman Tam Kartların üçüncü şahıslar tarafından kullanıldığının tespit edilerek el konulması halinde; yeni kart talebinde bulunan kişilerden, BURULAŞ tarafından belirlenmiş, yürürlükteki Cezalı Kart Bedeli tahsil edilerek, el konulan kartın kullanım süresi basılan yeni karta aktarılırken kalan süre ve bu süreye bağlı biniş hakları (günlük 5 biniş hakkı) üzerinden hesaplanıp, karta tanımlanır ve kişiye teslim edilir.

-Kart kullanıcılarının, ücretsiz,indirimli veya abonman indirimli kartlarından herhangi birine,usulsüz kullanım sonucu el konulmuşsa,ilk usulsüz kullanım teşebbüsünde,ilgili yılın 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu İdari Para Cezaları madde 32 'de belirtilen Emre Aykırı Davranış Cezası tutarının yarısı karşılığı kart bedeli tahsil edilerek yeni kart verilerek kullanım hakkının devamı sağlanabilir. İkinci ve müteakip seferler usulsüz kullanım sonucu el konulduğunda ise ilgili yılın 5326 sayılı Kabahatler Kanunu İdari Para Cezaları madde 32 de belirtilen Emre Aykırı Davranış Cezası tutarının tam karşılığı kart bedeli tahsil edilerek yeni kart verilir.

 

 

c) Vize İşlemi

Toplu Taşımada kullanılan indirimli ve ücretsiz kişiselleştirilmiş seyahat kartlarının kullanım süreleri müracaat tarihinden itibaren bir yıldır. Süre sonunda başvuru koşullarını taşımaları kaydıyla sahip oldukları kartlarını vize ettirerek yürürlüklerini devam ettirirler. Aksi durumda kart kullanım dışı bırakılacaktır.

d) Kartın Kaybedilmesi

Herhangi bir sebeple kart sahibi tarafından kaybedilen veya çaldırılan Kişiselleştirilmiş Seyahat Kartları sahipleri BURULAŞ a müracaat eder. Kayıp Kart Formu doldurarak bildirimde bulunur. Formda talep edilen bilgilere istinaden kart kullanım dışı bırakılır. Başvuru tarihinden itibaren olası usülsüz kullanımın tespiti için BURULAŞ tarafından belirlenen işgünü süresince kayıp durumundaki Kişiselleştirilmiş Kart için herhangi bir işlem yapılmaz.

Kayıp Kişiselleştirilmiş Kart yenileme işlemlerinde; Kayıp bedeli olarak 10 TL + BURULAŞ'ın ilan ettiği Kişiselleştirilmiş Kart bedeli alınarak yolculara yeni Kişiselleştirilmiş Kart verilir. İşlemler BURULAŞ tarafından yapılır.

Sahiplerince kaybedilmiş ve bulunarak BURULAŞ'a teslim edilmiş Seyahat Kartları ve Tamkartlar 3 ay süresince muhafaza edilir. Sahiplerince aranılmayan ve başvuru ile talep edilmeyen bu kartlar 3 ay sonunda içlerindeki bakiyeler sıfırlanarak imha edilirler.

Bu Yönetmelikteki madde değişiklikleri Belediye Meclisi'nce kabul edilip, Belediyenin resmi internet sitesinde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Bu Yönetmelik Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve BURULAŞ tarafından müştereken yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Toplu Taşıma Seyahat Kartlarının Basımı, Tarifelerin Belirlenmesi,
Genel Hükümler, Yürürlük ve Yürütme

Madde 8- TOPLU TAŞIMA SEYAHAT KARTLARININ BASIMI VE TARİFELERIN BELİRLEMESİ

Toplu taşıma seyahat kartlarının tanım ve şekilleri, Burulaş tarafından belirlenir.
5216 sayılı yasa ve uygulama yönetmeliklerinde yer alan düzenlemeler uyarınca indirimli tarifeler UKOME Kurulu’nca belirlenir.


Genel Hükümler

Madde 9- Bu yönetmelik hükümlerine göre, Burulaş tarafından verilecek olan toplu taşıma indirimli ve ücretsiz seyahat kartlarının sahtesini yaptırarak kullanmak isteyenler hakkında, Cumhuriyet Savcılığına Büyükşehir Belediye Başkanlığınca gerekli müracaat yapılarak Türk Ceza Kanunlarının ilgili maddelerinin uygulanması talep edilecektir.

Madde 10- Bu yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren daha önce yayınlanmış olan 02.04.2002 tarih, 2001/156 Esas ve 62 Karar sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile “Bursa Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü İndirimli ve Ücretsiz Seyahat Kartı Uygulama Yönetmeliği”’ne dayanılarak verilmiş olan indirimli ve ücretsiz toplu taşım seyahat kartlarının geçerlilik süresi ile yürürlüğünü belirleme yetkisi Büyükşehir Belediye Encümenine aittir.

Yürürlük
Madde 11-
Bu yönetmelik Büyükşehir Belediye Meclis’ ince onaylanıp ilanını takip eden günden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 12-
Bu yönetmelik Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına, Büyükşehir Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Burulaş tarafından müştereken yürütülür.